Stáhnout

 

SangYee

Vánoční poselství.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

Matouš 1:18.   (15:00)
    Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 
 
Matouš 2:1.      (16:00)
   Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
 
Jan 3:16.   (19:00)
    Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
 
Lukáš 2:11.      (20:30)
   Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
 
Jan 1:1.       (21:30)
   Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. 
 
Jan 1:14. (21:30)
   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. 
 
První list Janův 4:1-2.      (22:30)
    Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 
 
První list 3:8.       (25:00)
    Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.  
 
Jan 8:32. (25:30)
   Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." 
 
List Filipským 2:6-11     (29:00)
    Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.