Stáhnout

 

William Maurice Barratt Joanna Barratt

Společné shromáždění

v Horšovském Týně.

 

 

 

(do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

První list Korintským 12:7-9.      (10:30)

   Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 
 
Matouš 17:20.     (11:30)
   On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné." 
 
Galatským 5:22-23. (12:30)
   Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 
 
Židům 11:6.    (14:30)
    Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 
 
Lukáš 18:7-8.  (19:00)
   Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" 
 
Lukáš 22:56-60.      (25:30)
   A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také s ním!" Ale on zapřel: "Vůbec ho neznám." Zakrátko ho spatřil někdo jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." Petr odpověděl: "Nejsem!" Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: "I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje!" Petr řekl: "Vůbec nevím, o čem mluvíš!" A ihned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. 
 
Lukáš 22:32-34.      (28:30)
   Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt." Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš." 
 
Druhý list Korintským 12:7-9.    (34:00)
     A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 
 
Římanům 8:28     (39:00)
    Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.
 
Marek 4:35-40.     (46:00)
    Téhož dne večer jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu!" I opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl jim: "Proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru?" 

Zvukový záznam z této biblické školy.

 

 

Ke stažení zde:    2019-02-23 Biblická škola Logos - William Maurice Barratt - Téma: Charakter a myšlení učedníků Ježíše - Lekce 1.

 

 

 

Ke stažení zde:   2019-02-23 Biblická škola Logos - Joanna Barratt - Téma: Charakter a myšlení učedníků Ježíše - Lekce 2.

 

 

Ke stažení zde:   2019-02-23 Biblická škola Logos - William Maurice Barratt - Téma: Charakter a myšlení učedníků Ježíše - Lekce 3.

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://berea.cz/kazani/seminare/98-unor-2019#sigFreeId5d3cce206b

 

Stáhnout

 

SangyeeNam

Jedno srdce, jedna duše.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

 

Skutky 4:23-37. (7:00)
     Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: "Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: 'Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Pánu a jeho Mesiáši.' Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše." Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš - to znamená 'syn útěchy' - levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. 
 
První kniha Samuelova 18:10.  (10:00)
    Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. 
 
První kniha Samuelova 18:8     (12:00)
    Saul se velice rozzlobil; taková slova se mu nelíbila. Řekl: „Davidovi přiřkli desetitisíce, a mně jen tisíce. Už mu chybí jen to království.“
 
Skutky 7:59.   (21:00)
   Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" 
 
Žalmy 2:1-2 - Bible21.   (23:30)
    Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Pánu a jeho Pomazanému: 

William Maurice Barratt Joanna Barratt

Tento seminář si pro nás připravili

naši sourozenci z Velké Británie:

Joanna Barratt a William Maurice Barratt.

 

 

Zde je zvukový záznam z tohoto semináře:

 

Ke stažení zde:   

2019-02-20 William Maurice Barratt & Joanna Barratt - Seminář o přímluvné modlitbě


 

 

Stáhnout

 

 

Víra je boj!

 

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Efezským 6:10-18 - Bible21. (1:00)
    Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. 
 
Římanům 8:28 - Bible21.    (7:00)
    Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. 
 
Lukáš 18:8 - Bible21.  (8:00)
    Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" 
 
Žalmy 27:1-14 - Bible21. (19:00)
    Žalm Davidův. Pán je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Pán je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Pána o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Pánově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Panu budu zpívat a hrát! Slyš mě, Pane, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Páne, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej mě a neopouštěj, Bože mé záchrany! Můj otec i matka mě sice opustili, Pán mě ale k sobě přivine. Ukaž mi, Pane, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou! Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují mě! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Pán! Spoléhej na Pána, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Pána!