Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

Víra která se osvědčuje v desátcích.

  

 

Svědectví naší sestry Štěpánky.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Ageus 1:15 - Bible21   (2:00)

   Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Pánovo judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: „Tak praví Pán zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Pánův chrám.‘“ Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Pánovo: „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Tak praví Pán zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Pán. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Pán zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na  víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.“ Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Pána, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Pán, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Pánem. Ageus, Pánův posel, pak lidu vyřídil Pánovo poselství: „Já jsem s vámi, praví Pán.“ Pán tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Pána zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia,

 

Druhý list Timoteovi 2:7 - Bible21   (13:30)

   Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.

 

Jan 6:67-68   (17:30)

   Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.

 

 Zjevení Janovo 7:14-15 - Bible21   (19:00)

   Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi

   

 Lukáš 11:41-42 - Bible21   (41:30)

    Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.

hostgator coupon code 30 off
Wednesday the 13th