Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Člověk, který stál před Bohem.

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 10:23-33   (0:00)

   Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Joppe ho doprovázelo. Nazítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.“ Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. ‘ Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Římanům 10:17   (3:00)

   Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

 

Skutky apoštolů 10:25   (8:30)

   Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu.

 

Skutky apoštolů 10:33   (11:30)

   Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.“

 

Skutky apoštolů 10:26   (14:30)

   Ale Petr jej přinutil vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“

 

Židům 13:8   (19:30)

   Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

 

Marek 16:20   (20:00)

   Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

 

Matouš 28:20   (21:00)

   a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

 

Jan 1:12   (25:00)

   Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

 

Skutky apoštolů 1:8   (30:00)

   ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

 

Matouš 6:33   (33:30)

   Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th