Stáhnout

 

Já a Otec jsme jedno.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Jan 10:23-31. - Bible21 (0:00)
   Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno." Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. 
 
Jan 4:24. - Bible21 (5:30)
   Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." 
 
Jan 12:45. - Bible21 (7:00)
   Kdo vidí mě, vidí Toho, který mě poslal. 
 
Zjevení 20:13-15. - Bible21 (16:30)
   Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. 
 
Jakub 4:17 - Bible21. (28:00)
   Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. 
 
Jakub 4:17 - ČEP. (28:00)
   Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.