Stáhnout

 

Jediná cesta domů je skrze Ježíše.

Společné shromáždění v Horšovském Týně.

Do českého jazyka tlumočí: Daniel Nam

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 
Židům 9:22    (6:00)
   Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. 
 
Židům 12:24   (6:30)
   a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. 
 
Genesis 4:9   (8:00)
   Pán řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?" 
 
 Galatským 2:16   (9:30)
   víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'. 
 
Jan 6:38    (12:00)
   neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 
 
Matouš 26:39    (14:00)
     Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
 
Galatským 3:13    (15:00)
    Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘
 
Matouš 27:46   (21:30)
     Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘
 
 Židům 9:7   (24:00)
   Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. 
 
Lukáš 23:46   (31:30)
    A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal.