Stáhnout 

 

 Uctívání (Společné shromáždění v Plzni)

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 34:2   (2:00)

   Dobrořečit budu Pánu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

 

Židům 13:15   (3:30)

   Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

 

Exodus 24:1   (4:30)

   Potom Mojžíšovi řekl: „Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších. Budete se zdálky klanět.

 

Žalm 149:3   (10:00)

   ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citeře.

 

Žalm 150:3-5   (10:00)

   Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!

 

Žalm 95:6   (12:00)

   Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Pánem, který nás učinil.

 

Abakuk 2:20   (16:00)

   Pán je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!

 

Sofoniáš 1:7   (16:30)

   Ztiš se před Panovníkem Pánem, vždyť den Pánův je blízko! Pán připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval.

 

Zachariáš 2:17   (17:00)

   Ztiš se před Pánem, veškeré tvorstvo, neboť se vypravil ze svého svatého příbytku.“

 

Exodus 24:3-4   (18:30)

   Když Mojžíš přišel nazpět , vypravoval lidu všechna slova Pánova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli: „Budeme dělat všechno, o čem Pán mluvil.“ Nato Mojžíš zapsal všechna Pánova slova. Za časného jitra postavil pod horou oltář a dvanáct posvátných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.

 

Exodus 24:7   (19:30)

   Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: „Poslušně budeme dělat všechno, o čem Pán mluvil.“

 

První list Timoteovi 4:13   (22:00)

    Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.

 

Nehemiáš 8:5-6   (23:00)

    I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Pánu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama: „Amen, amen.“ Padli na kolena a klaněli se Pánu tváří až k zemi.

 

Exodus 24:7   (28:30)

   Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili: „Poslušně budeme dělat všechno, o čem Pán mluvil.“

 

Exodus 24:5   (32:00)

   Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Pánu býčky k hodům oběti pokojné.

 

 Exodus 24:8   (38:00)

   Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Pán na základě všech těchto slov.“

 

Exodus 24:6   (38:30)

   Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář.

 

Exodus 24:10-11   (46:30)

   Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli uzřeli Boha; i jedli a pili.

 

 Římanům 12:1   (50:30)

   Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.