Stáhnout

 

 

Víra je boj!

 

 

 

 

 Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Efezským 6:10-18 - Bible21. (1:00)
    Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. 
 
Římanům 8:28 - Bible21.    (7:00)
    Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. 
 
Lukáš 18:8 - Bible21.  (8:00)
    Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" 
 
Žalmy 27:1-14 - Bible21. (19:00)
    Žalm Davidův. Pán je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Pán je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Pána o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Pánově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Panu budu zpívat a hrát! Slyš mě, Pane, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě. O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Páne, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej mě a neopouštěj, Bože mé záchrany! Můj otec i matka mě sice opustili, Pán mě ale k sobě přivine. Ukaž mi, Pane, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou! Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují mě! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Pán! Spoléhej na Pána, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Pána!