Stáhnout

 

SangyeeNam

Duchovní boj.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

 

Skutky 4:1-4. (0:30)
   Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc. 
 
Skutky 4:12. (0:30)
   V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." 
 
Skutky 4:18. (0:30)
    Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. 
 
Genesis 1:1. (2:00)
   Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
 
Koloským 1:16. (3:30)
    neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 
 
Efezským 6:12. (7:30)
   Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 
 
Genesis 3:9. (9:30)
   Pán Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" 
 
Efezským 2:2. (10:00)
   v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. 
 
Skutky 4:1-2 - Bible21    (17:00)
   A když takto mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvých.
 
Skutky 4:8-9 - Bible21   (23:30)
   Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka.
 
Skutky 4:19-20 - Bible21   (27:30)
   Petr a Jan jim odpověděli: „Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ 
 
Matouš 10:37-38 - Bible21. (29:30)
   Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. 
 
Lukáš 22:19-20 - Bible21. (37:00)
   Vzal chléb, vzdal díky, lámal a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás.