Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout

 

Bůh, který se nemění, aneb desátky - ustanovení Boží.

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Malachiáš 3:6-12   (1:30)

   Já Pán se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, praví Pán zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mě okrádáte! "Jak tě okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí, že mě okrádáte, vy, celý národe! Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Pán zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Pán zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Pán zástupů.

 

Matouš 5:17   (4:00)

   "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.

 

Matouš 23:23   (9:30)

   Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat.

 

Žalm 24:1   (13:00)

   Žalm Davidův. Pánova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli 

 

Genesis 28:20-22   (17:30)

   Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Pán mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek."

 

Římanům 11:36   (21:00)

   Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.

 

Matouš  6:25-34   (26:30)

   Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte: `Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?´ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení."

 

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th