Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

Stáhnout 

Církev, která je obdařena Duchem svatým.

  

 

Svědectví pastora Tibora Nistora z Velké Británie.   (0:00)

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 10:38-44   (13:00)

   Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal – ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil – nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří.“ Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč.

 

 List Judův 1:23   (25:30)

   Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem

 

První list Korintským 2:15-16   (32:00)

 

   Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: „Kdo poznal Pánovu mysl, kdo by mu mohl poradit?“ My ale máme mysl Kristovu!

 

hostgator coupon code 30 off
Friday the 24th