Stáhnout

 

SangYee

Někteří z nich.

 

 

 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

 

 

Matouš 16:18  (2:30)
   A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. 
 
Židům 13:8   (5:30)
   Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
 
Skutky 11:19-21  (6:00)
   Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie; slovo evangelia však zvěstovali jenom židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. 
 
Marek 7:8    (18:30)
    Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“
 
Skutky 13:1-4. (25:00)
   V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr.